นายสำเริง บุญโต
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ภูมิลำเนา ๗๙ ม.๕ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๗๐
ปัจจุบัน ๒๒๗ ม.๑๘ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

ประวัติการศึกษา
- ปี ๒๕๒๑ ประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ
- ปึ ๒๕๒๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สุรวิทยาคาร อ.เมืองสุรินทร์
- ปี ๒๕๒๙ ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ม.ขอนแก่น
- ปี ๒๕๓๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา ม.ขอนแก่น
- ปี ๒๕๕๐ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์
- ปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับป.เอก ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
- ปี ๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ ร.ร.บ้านดู่ อ.สำโรงทาบ
- ปึ ๒๕๓๙ ศึกษานิเทศก์ สปอ.ท่าตูม อ.ท่าตูม
- ปี ๒๕๔๑ ผช.หน.ปก.โนนนารายณ์ กิ่งอ.โนนนารายณ์
- ปี ๒๕๔๓ ผช.หน.ปอ.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
- ปี ๒๕๔๕ ผช.หน.ปอ.เมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์
- ปี ๒๕๔๖ จนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.สุรินทร์เขต ๑
- ปี ๒๕๔๗ ผช.ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต ๑
- ปี ๒๕๕๐ รองผอ.สพท.สุรินทร์ เขต ๑
- ปี ๒๕๕๓ รองผอ.สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

ก้าวทัน...ข่าว